2021-04-29 11:10:45

Olvasd tovább

Bérlakás Pályázat

2021-04-16 13:39:02

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben a 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata polgármestere bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:                                                       

Olvasd tovább

2021-04-16 11:05:47

Olvasd tovább

2021-04-15 15:58:47

Olvasd tovább

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha intézményvezető

2021-03-24 15:11:49

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánnpályázatot hirdet Nyírábrányi Önkormányzati Konyha intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Iskola u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Telephelyeivel együtt 800 adagos konyha intézményvezetői feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata felé. Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképesítés,
•         a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         Erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de lagalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény vagy az ügyfélkapun történő feladásról szóló igazolás másolata
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•         Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos nyújt, a 06/52/208-001/10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/2102/2021 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

•         Személyesen: Nagy Lajos polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://nyirabrany.hu/ - 2021. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 74