BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2021-03-07 07:53:32

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben a 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata polgármestere bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:

I.  Általános feltételek
 1.  A megpályázható lakás legfontosabb adatai:

 

Pályázati azonosító szám: 1/2021

Címe:

4264 Nyírábrány Iskola u. 12 I/6

Komfort fokozota

 

összkomfortos

Lakbér mértéke (Lakásrendeletben meghatározott díj)

31 786.- Ft/hó

575 Ft/ m2

Igénybevétel jogcíme:

Költségelven bérbe adott lakás

Szobák száma:

2

Alapterület:

55,28 m2

 

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles az Önkormányzatnak számla ellenében megfizetni, valamint minden hónap 15. napjáig igazolni köteles az Önkormányzat felé az előző hónapban esedékes közüzemi szolgáltatások - áram, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás - díjának befizetését. 

II.  A pályázat feltételei

 1.  Pályázatot kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban; Pályázó(k) nyújthatnak be.
 2. , A korábbi években az Önkormányzathoz beadott minden lakáscélú kérelem, pályázat (szociális, költség alapú, egyéb kérelem) érvénytelen, a jelen lakáspályázaton csak a most, és a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.
 3. A pályázatot nyújthat be az a személy: 
a) neki, vagy a vele együtt költöző családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy főre eső jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, (57.000 Ft) Jövedelem igazolás
b) neki, valamint a vele együtt költöző személynek Magyarország területén 1/1 tulajdoni arányú hasznosítható lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta,  Nyilatkozatok
c) a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletéből származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs,   
d) négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot adott át a bérbeadónak.  Nyilatkozat. A bérleti szerződés aláírásának feltétele az óvadék befizetése.
 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített „Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatványon lehet benyújtani. 

Nyomtatvány letölthető a http://nyirabrany.hu/ honlapon található linkről, vagy a 06/52/208-001-es telefonszámon igényelhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a lakás megtekinthető. Időpontot a 06/52/208-001/20-as telefonszámon lehet kérni.


Pályázat útján lakásbérlet csak azzal létesíthető, aki

 • a pályázat benyújtására megállapított határnapig nagykorúvá vált (18. életévét betöltötte),

 • pályázatát határidőre benyújtotta,

 • a már meglévő bérleményére lakbér vagy közüzemi díj tartozása nincs,

 • az adott lakás kategóriájában megjelölt feltételeknek megfelel.

A lakáspályázaton nem vehet részt az, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha:

 1. A Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 2. Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, nem a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be, és nem teszi lehetővé a személyi adatok valódiságának ellenőrzését.

Az ajánlat benyújtásának helye: 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.) ügyfélszolgálata.

A pályázati adatlapok benyújtási határideje: 

2021. március 19. péntek 12.00 óra

Az önkormányzat nem tudja figyelembe venni az elbíráláskor az esetlegesen határidőn túl beérkezett pályázatot. 

A pályázatra benyújtott kérelmek egy pályázatra érvényesek. 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

„Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatvány.

 • Jövedelemigazolás(ok)

 • Egyéb jövedelemről szóló igazolások (pl.: gyermektartás, árvajáradék, stb.) 

 • Öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas együttköltöző hozzátartozó esetén a nyugdíjszelvény vagy más a nyugdíjat igazoló irat másolata,

 • Vagyoni viszonyokat igazoló iratok

 • Albérleti, bérleti szerződés

 • Családtagi, szívességi lakáshasználati jogcímet igazoló nyilatkozat

 • A családban tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy orvosszakértői igazolása, vagy szakértői véleménye

 • Az egészségtelen lakásról kiadott szakvélemény és az egyéb körülményt igazoló iratok

 • Az átmeneti vagy tartós nevelést megszüntető határozat

 • Csökkentett munkaképességet, vagy munkaképtelenséget megállapító határozat

 • Saját gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata

 • Gyámság alatt álló gyermek esetén a bírósági vagy hatósági igazolás arra, hogy a gyermek 3 éve a pályázó, házastársa vagy élettársa gondozásában él.

 • Élettárs, nagyszülő, esetén 3 éves együttlakás igazolása.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

Az Egésségügyi és Szociális Bizottság az érvényes pályázatok pontozása után a pályázatokat sorba állítja és javaslatot tesz a bérlő személyére.

A nyertes pályázók esetében, környezettanulmány keretében, ellenőrzésre kerül a pályázati adatlapon benyújtott adatok valódisága.

A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.
 

Mellékletek: 

Olvasd tovább

Gátfelhajtási engedély

2021-03-01 14:31:11

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!.

A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/ weboldalon érhető el. Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!A sikeres regisztrációt követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust.

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt. Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Ha a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.

Maradok tisztelettel és üdvözlettel:
Fülöp Henrik
Rendszer Kontroll Kft.

Olvasd tovább

Tavaszi lomtalanítás

2021-02-22 08:16:09

F E L H Í V Á S

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft az tavaszi lomtalanítást az alábbi időpontokban és utcákon végzi:

2021. április 14. 7.00 óra

Nyárfa utca, Akácos utca, Diófa utca, Széchenyi utca, Árpád utca, Szabadság utca, Budaábrányi utca, Vámospércsi út, Bagaméri út, MÁV-telep, Homok utca, Sport utca, Szőlőskert utca, Víz utca, Mester utca

Határőr utca, Petőfi utca, Hunyadi utca, Jégeres utca, Pergő utca, Iskola utca, József Attila utca, Jókai utca, Kossuth utca, Ábrányi Kornél tér, Hajnal utca, Ifjúság utca, Ady Endre utca, Rákóczi utca, Vágóhíd utca, Fülöpi utca

A hulladékot legkésőbb tárgyi nap reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanok előtt, a begyűjtési útvonal mentén, úgy, hogy megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza. A kisméretű tárgyakat zsákokba bekötözve kell elhelyezni.
 

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók (pl. bútor, elektronikai készülék, nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva, stb.)

Nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegyszerek és minden olyan hulladék, mely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.
 

Nyírábrány, 2021. február 15.
Nagyné Hartman Éva
           jegyző

Olvasd tovább

Használt sütőolajgyűjtő pontok

2021-02-10 07:57:35
Tisztelt Lakosság!
A mai naptól lehetőség van a használt sütőolaj és zsiradék leadására az Önkormányzat által kijelölt pontokon az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényekbe. A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásban, vagy befőttes üvegben helyezzék a gyűjtőkbe.

Gyűjtőpontok:
ABC. Áruház : Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 11.
FER-NIK Kft. (dohánybolt mellett): Nyírábrány, Jókai u. 46.
Határpont ABC: Nyírábrány, Határőr u. 133.
Kisábrány Lila diszkont mellett : Nyírábrány, Szabadság u. 27.

Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, mely egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül.

A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz, mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.

A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve ezáltal a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet.

A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához vezethet. A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.

A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert, a tisztítás jelentős többletenergia és nagyobb igénybevételt okoz.
A használt sütőolaj sűrűbb gyűjtőpontos begyűjtése a hazai települések nagy részében még megoldatlan.

A lakosság körében keletkező használt sütőolaj szelektív gyűjtésének előnyei:
 • a kiépített gyűjtőpont-hálózat lehetővé teszi, hogy a lakosság kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadási lehetőséghez
 • a csatornahálózat terhelése kisebb lesz
 • a szennyvíztisztítók terhelése és meghibásodási esélye csökken
 • csökken az élővizek terhelése, mert a vízszínen nem jelenik meg az oxigén bejutását megakadályozó olajréteg
 • 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 millió liter ivóvizet „menthetünk meg”
 • csökkenhet a kártevők irtására költött összeg• a szemétlerakók mentesülnek a nehezen lebomló anyagtól
 • a talajflóra mentesül az anyag okozta károsodástól
 • a „cseppmentes” technika során a gyűjtő környékét nem szennyezi be az anyag. A leadott sütőolajat eredeti csomagolásban, vagy befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 47