NYÍRÁBRÁNY

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2021-03-07 07:53:32

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben a 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata polgármestere bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:

I.  Általános feltételek
 1.  A megpályázható lakás legfontosabb adatai:

 

Pályázati azonosító szám: 1/2021

Címe:

4264 Nyírábrány Iskola u. 12 I/6

Komfort fokozota

 

összkomfortos

Lakbér mértéke (Lakásrendeletben meghatározott díj)

31 786.- Ft/hó

575 Ft/ m2

Igénybevétel jogcíme:

Költségelven bérbe adott lakás

Szobák száma:

2

Alapterület:

55,28 m2

 

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles az Önkormányzatnak számla ellenében megfizetni, valamint minden hónap 15. napjáig igazolni köteles az Önkormányzat felé az előző hónapban esedékes közüzemi szolgáltatások - áram, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás - díjának befizetését. 

II.  A pályázat feltételei

 1.  Pályázatot kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban; Pályázó(k) nyújthatnak be.
 2. , A korábbi években az Önkormányzathoz beadott minden lakáscélú kérelem, pályázat (szociális, költség alapú, egyéb kérelem) érvénytelen, a jelen lakáspályázaton csak a most, és a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.
 3. A pályázatot nyújthat be az a személy: 
a) neki, vagy a vele együtt költöző családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy főre eső jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, (57.000 Ft) Jövedelem igazolás
b) neki, valamint a vele együtt költöző személynek Magyarország területén 1/1 tulajdoni arányú hasznosítható lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta,  Nyilatkozatok
c) a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletéből származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs,   
d) négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot adott át a bérbeadónak.  Nyilatkozat. A bérleti szerződés aláírásának feltétele az óvadék befizetése.
 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített „Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatványon lehet benyújtani. 

Nyomtatvány letölthető a http://nyirabrany.hu/ honlapon található linkről, vagy a 06/52/208-001-es telefonszámon igényelhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a lakás megtekinthető. Időpontot a 06/52/208-001/20-as telefonszámon lehet kérni.


Pályázat útján lakásbérlet csak azzal létesíthető, aki

 • a pályázat benyújtására megállapított határnapig nagykorúvá vált (18. életévét betöltötte),

 • pályázatát határidőre benyújtotta,

 • a már meglévő bérleményére lakbér vagy közüzemi díj tartozása nincs,

 • az adott lakás kategóriájában megjelölt feltételeknek megfelel.

A lakáspályázaton nem vehet részt az, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha:

 1. A Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 2. Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, nem a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be, és nem teszi lehetővé a személyi adatok valódiságának ellenőrzését.

Az ajánlat benyújtásának helye: 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.) ügyfélszolgálata.

A pályázati adatlapok benyújtási határideje: 

2021. március 19. péntek 12.00 óra

Az önkormányzat nem tudja figyelembe venni az elbíráláskor az esetlegesen határidőn túl beérkezett pályázatot. 

A pályázatra benyújtott kérelmek egy pályázatra érvényesek. 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

„Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatvány.

 • Jövedelemigazolás(ok)

 • Egyéb jövedelemről szóló igazolások (pl.: gyermektartás, árvajáradék, stb.) 

 • Öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas együttköltöző hozzátartozó esetén a nyugdíjszelvény vagy más a nyugdíjat igazoló irat másolata,

 • Vagyoni viszonyokat igazoló iratok

 • Albérleti, bérleti szerződés

 • Családtagi, szívességi lakáshasználati jogcímet igazoló nyilatkozat

 • A családban tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy orvosszakértői igazolása, vagy szakértői véleménye

 • Az egészségtelen lakásról kiadott szakvélemény és az egyéb körülményt igazoló iratok

 • Az átmeneti vagy tartós nevelést megszüntető határozat

 • Csökkentett munkaképességet, vagy munkaképtelenséget megállapító határozat

 • Saját gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata

 • Gyámság alatt álló gyermek esetén a bírósági vagy hatósági igazolás arra, hogy a gyermek 3 éve a pályázó, házastársa vagy élettársa gondozásában él.

 • Élettárs, nagyszülő, esetén 3 éves együttlakás igazolása.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

Az Egésségügyi és Szociális Bizottság az érvényes pályázatok pontozása után a pályázatokat sorba állítja és javaslatot tesz a bérlő személyére.

A nyertes pályázók esetében, környezettanulmány keretében, ellenőrzésre kerül a pályázati adatlapon benyújtott adatok valódisága.

A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.
 

Mellékletek: 

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu