BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2021-11-03 12:01:44

A 49/2021. (X.21.) önkormányzati határozat melléklete

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

A 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:


I.

Általános feltételek

 1.  A megpályázható lakás legfontosabb adatai:

Pályázati azonosító szám: 3/2021

Címe:

4264 Nyírábrány Iskola u. 12 2/10

Komfort fokozota

összkomfortos

Lakbér mértéke (Lakásrendeletben meghatározott díj)

28 240.- Ft/hó

575 Ft/ m2

Igénybevétel jogcíme:

Költségelven bérbe adott lakás

Szobák száma:

2

Alapterület:

49,11 m2

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles az Önkormányzatnak számla ellenében megfizetni, valamint minden hónap 15. napjáig igazolni köteles az Önkormányzat felé az előző hónapban esedékes közüzemi szolgáltatások - áram, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás - díjának befizetését.

 

II. A pályázat feltételei

 1.  Pályázatot kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban; Pályázó(k) nyújthatnak be
 2. , A korábbi években az Önkormányzathoz beadott minden lakáscélú kérelem, pályázat (szociális, költség alapú, egyéb kérelem) érvénytelen, a jelen lakáspályázaton csak a most, és a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.

 

 1. A pályázatot nyújthat be az a személy:
 1. neki, vagy a vele együtt költöző családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy főre eső jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, (57.000 Ft)

Jövedelem igazolás

 1. neki, valamint a vele együtt költöző személynek Magyarország területén 1/1 tulajdoni arányú hasznosítható lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta,

Nyilatkozatok

 1. a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletéből származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs,

 

 1. négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot adott át a bérbeadónak.

Nyilatkozat. A bérleti szerződés aláírásának feltétele az óvadék befizetése.

 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített „Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatványon lehet benyújtani.

Nyomtatvány letölthető a http://nyirabrany.hu/ honlapon található linkről, vagy a 06/52/208-001-es telefonszámon igényelhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a lakás megtekinthető. Időpontot a 06/52/208-001/20-as telefonszámon lehet kérni.

Pályázat útján lakásbérlet csak azzal létesíthető, aki

 • a pályázat benyújtására megállapított határnapig nagykorúvá vált (18. életévét betöltötte),
 • pályázatát határidőre benyújtotta,
 • a már meglévő bérleményére lakbér vagy közüzemi díj tartozása nincs,
 • az adott lakás kategóriájában megjelölt feltételeknek megfelel.

A lakáspályázaton nem vehet részt az, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha:

 1. A Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
 2. Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, nem a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be, és nem teszi lehetővé a személyi adatok valódiságának ellenőrzését.

Az ajánlat benyújtásának helye:

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.) ügyfélszolgálata.

A pályázati adatlapok benyújtási határideje:

2021. november 14. /csütörtök /

Az önkormányzat nem tudja figyelembe venni az elbíráláskor az esetlegesen határidőn túl beérkezett pályázatot.

A pályázatra benyújtott kérelmek egy pályázatra érvényesek.

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

„Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatvány.

  • Jövedelemigazolás(ok)
  • Egyéb jövedelemről szóló igazolások (pl.: gyermektartás, árvajáradék, stb.)
  • Öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas együttköltöző hozzátartozó esetén a nyugdíjszelvény vagy más a nyugdíjat igazoló irat másolata,
  • Vagyoni viszonyokat igazoló iratok
  • Albérleti, bérleti szerződés
  • Családtagi, szívességi lakáshasználati jogcímet igazoló nyilatkozat
  • A családban tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy orvosszakértői igazolása, vagy szakértői véleménye
  • Az egészségtelen lakásról kiadott szakvélemény és az egyéb körülményt igazoló iratok
  • Az átmeneti vagy tartós nevelést megszüntető határozat
  • Csökkentett munkaképességet, vagy munkaképtelenséget megállapító határozat
  • Saját gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata
  • Gyámság alatt álló gyermek esetén a bírósági vagy hatósági igazolás arra, hogy a gyermek 3 éve a pályázó, házastársa vagy élettársa gondozásában él.
  • Élettárs, nagyszülő, esetén 3 éves együttlakás igazolása.

A pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az érvényes pályázatok pontozása után a pályázatokat sorba állítja és javaslatot tesz a bérlő személyére.

A nyertes pályázók esetében, környezettanulmány keretében, ellenőrzésre kerül a pályázati adatlapon benyújtott adatok valódisága.

A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.

 

Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 360